Amanda Davies

Devil Dog 2013

[Courtesy of Bett Gallery]